İmam Gazali Külliyatı (18 Kitap, Kutulu)


HİKMET NEŞRİYAT
Kargo Ödeyen Kitap Hızlı Kargo
Okuyucu Oy Oranı:
Liste Fiyatı: 225 TL
Bizdeki Fiyatı: 180 TL
(KDV Dahil)
20%

İçindeki Eserler:

Allah Teala'nın Yarattıklarında Tefekkür Etmek
Arayanların Bahçesi
Ariflerin Yolu
Dinde Kırk Prensip
Ey Oğul
İtikatta Orta Yol
Kalplerin Işığı
Kimya-yı Saadet (2 Cilt)
Kur'an Mücevherleri
Müminler İçin Yükselme Basamakları
Ölüm ve Ötesi
Parlayan Nurlar
Tevhidi Akidesinin Esasları
Yeni İhya-u Ulumiddin (4 Cilt)

NİÇİN GAZÂLΠ KÜLLİYÂTI?

Ülkemizdeki din ilmi alanındaki neşriyât,dostu sevindirecek,düşmanı üzecek biçimde çoğalmış,çeşitlenmiş ve zenginleşmiştir. Kitap okuma, daha doğru bir ifade ile,okumama konusunda  geri kalmış Afrika ülkeleri seviyesine düştüğümüz söylenmekle birlikte,dinî kitap  neşriyâtı göz dolduracak ve gönül doyuracak derecede artmıştır. Arz ve talep kuralını düşündüğümüzde, tembelleşen  milletimiz içinde dinini seven  Müslümanların  kitap aldığı,kitap okuduğu ve kitap neşriyatını takip  ettiği sonucuna varırız. Dinini sevmek ile kitap okumak  arasında kuvvetli bir  bağlantı  vardır.  Çünkü,dinimizin ilk emri okumak üzerindedir ve okumak,ilim edinmek,ilmini arttırmak dinimizce en büyük sevap,derece ve üstünlük vesilesi kabul edilmiştir. “ De ki,Rabbim! İlmimi arttır.”  Âyeti  ve, “ Kıyamet günüde kula,” Oku !”  denir ve  kendisi  okudukça,onun derecesi yükseltilir.” Hadisi  okumanın,öğrenmenin ve ilim edinmenin  fazileti konusundaki yüzlerce âyet ve hadisten birer örnektirler.

Allah teâlâ yanında geçerli sağlam bir iman ve akîde kazanmanın,O’nun yanında makbul ve  rızasına uygun  biçimde  ibadet ve kulluk etmenin, O’nun emir ve yasaklarına  riâyet üzerine kurulmuş bir hayatı  yaşamanın, ahlakî fazilet ve raziletlerin ( iyi ve kötü  huyların) neler olduğunu öğrenmenin ve  kötü huylardan  sakınıp güzel huyları edinmenin yolu ve çaresi okumak ve öğrenmektir.

Bu amaçla kitap okurken,doğru seçim ve doğru tercih yapmak da çok önemlidir. Çünkü bütün kitaplar,aynı ölçüde bu amacı gerçekleştirmezler. Doğru bilgi vermeyen,cehaleti arttırıcı ve dalaleti koyulaştırıcı  kitaplar yanında,müsbet  olanların da  ihtiyaca cevap vermesi ,inandırıcılığı,tatminkârlığı,doyuruculuğu  farklıdır. Onun için,her şeyi okuyabilecek  kadar zamanı ve imkânı geniş olmayanların kitap tercihi yapmaları ve en önemli olanlardan,”usul” denilen temel dinî konuları işleyen kitaplardan başlaması  lâzımdır. Çünkü  inanç temelindeki  bir bozukluk bütün dinî hayatı bozar ve  onu  âhirette sonuçsuz bırakır.

Biz bu hususları düşünerek İmam Gazaâlî’nin Külliyâtı dediğimiz kitapları hazırlayıp okuyucuların istifadesine sunduk. Hissemize bunlar düştü diye  rasgele  bu kitaplar üzerinde çalışmadık. Farklı özelliklerinden dolayı  kasıtlı  ve bilinçli olarak onları seçtik. Özellikleri   ise kısaca şunlardır:

1-İmam  Gazâlî’nin telifleri olmaları. İmamGazalî,  Ümmetin ittifakıyla sözü dinde hüccet ve delil  kabul edilen müstesna  bir İslâm âlimi,müceddidi ve müctehididir. Onun yazdığı kitaplar, ondan sonraki  âlimler ve müellifler için de ilham ve müracaat kaynağı oluşlardır. Bu imam, dinimizle yakın veya uzak alakası bulunan bütün ilimleri tetkik etmiş ve hepsinde ulaşılabilecek en son noktaya ulaşmıştır. Bu sebeple o, hem İslâm filozofu,hem  Kelâm ilmi uzmanı,hem fakîh,hem ahlakıyatçı,hem sufî ve mütesavvıf,hem terbiyeci,ıslahatçı ve sosyologdur. Bu derecede yetkin bir âlimin kalem eseri ve telifi olan kitaplar elbette ki bir çok farklı özellik ve üstünlüğe sahip olurlar.

2- Bu kitapların  Allah teâlânın zatı ve sıfatları  önde olmak üzere mutlaka doğru bir şekilde bilinmesi  gereken  inanç esaslarını,mükellefiyet  konularını,ibadetlerin sır ve hikmetlerini, helâk edici ve kurtarıcı ahlak prensiplerini,doğru ve yanlış olan âdetleri ,tasavvuf inceliklerini  ve bunlar gibi bilinmesi ve uyulması  gereken pek çok konuları  tatmin edici ve doyurucu bir biçimde işlemesi. İmam Gazalî,  yazdığı  kitaplarla din ilimlerini diriltmeyi,onlara ruh,şuur ve samimiyet aşılamayı amaçlamıştır. Bu sebeple,izah  etmek gerektiği  yerlerde izah etmiş, ispat  etmek gerektiği  yerlerde ispat etmiş, cevap vermek gerektiği yerlerde cevap vermiş ve nasihat  etmek gerektiği  yerlerde de  etkileyici ve kalbe nüfuz edici nasihatler  etmiştir.

3-İnsanın kendi nefsini ve kendisine âit şeyleri övmesinin doğru olmadığını bilmekle birlikte, nimeti haber vermek ve hakikati bildirmek maksadıyla,okuyanların takdirlerine dayanarak  kendi çalışmamızı da bu kitaplar için bir özellik olarak  görüyoruz. Çünkü biz bu kitapları  yalnızca bir  lafız kalıbından  alıp başka  bir lafız kalıbına  boşaltmak  şeklinde  ortaya çıkarmadık.  Evvelâ, yaşadığımız asrın şartlarından,ihtiyaçlarından,algılama ve yaklaşımından oluşan bir süzgeç koyduk ve ancak  o süzgeçten geçen öz ve usareyi yeni kalıplara döktük.  İkinci iş olarak da  kırk senelik tahsil hayatımızın bizde oluşturduğu ilmî birikimi de satır aralarına ve dip notlara  cömertçe döktük. Böylece,bal üstüne bal,nur üstüne nur  tabiriyle ifade edilen  lezzetli,faydalı,zengin muhtevalı,ruh,kalp,fikir ve dimağı besleyici  ve  sürükleyici  bir metin ortaya  çıktı.

Şu anda masamın üstünde, “Arayanların Bahçesi “ kitabı duruyor. Onu  alıp rasgele  açtım ve  46 ncı sayfada  şu başlık  çıktı: “ Uzletin Lüzumu.” Bunun altına  şu dip notu düşmüşüz: “ Uzlet ayrılmak,uzaklaşmak,uzak durmak demektir. Bazı âlimlere göre, halvet ile uzlet aynı şeylerdir. Bazılarına göre ise,halvet ağyar ve yabancılardan,uzlet ise kendi nefsinden ve nefsinin kötü vasıf ve sıfatlarından uzaklaşmaktır. Bu ikinci görüşe göre,uzlet yapmak insanlardan  ayrı yaşamayı gerektirmez. Çünkü nefsine uymayan bir kimse,toplum içinde de olsa,uzlet yapmış sayılır. Nefsine uyan bir kimse ise,mağarada da olsa,uzlet yapmamış olur.” Unutmuştum,bunu görüp okuyunca çok sevindim ve,” barekellah,maşaallah!” dedim.  Kesinlikle bu parçayı seçip çıkarmadım. Tefeüül ile bu parçanın çıkması  ise, benim şu andaki halet-i ruhiyemle alakalıdır. Çünkü, bu günlerde ciddî bir şekilde, beni her şeye ve her şeyi bana unutturacak derin bir uzletin yolunu ve çaresini düşünür hale geldim.  Dinimizin  öngördüğü ve  emrettiği hayat tarzından, karşılıklı sevgi ve saygıdan,yardımlaşma ve dayanışmadan,hak ve hukuka titizlikle riayetten,dürüstlükten,samimiyetten,içtenlikten,ibadet ve takvadan,iyilik  yapmanın  ve kötülükten sakınmanın zorunlu olduğuna  inanmaktan,zamanı iyi değerlendirme şuur ve basiretinden  uzaklaştığımız için,  birbirimizle iş yapmak,şu veya bu şekilde  sıkı fıkı olmak  şöyle dursun,mücerret bir arada yaşamak , komşu olmak,bir birini görmek,bir birinin sesini duymak bile  hassas ruhlar için çekilmez bir azap ve işkence haline gelmiştir. Dinimizi  ancak ince bir iple tutup asıl ağırlığını boşluğa salmak  bize pahalıya mal olmuştur.  Gaflet, bir ilâhî nimet olan şu güzel  dünyada yaşamanın tadını bozmuş, henüz bir parça aklı ve ruhu kalmış olanları  kahredip  ölümü özleme ve ölmüşlere gıpta etme derecesine getirmiştir.  Allah teâlânın gayretine dokunur derecede ileri götürdüğümüz türlü  cehalet,dalalet,sefahet,gaflet  ve sorumsuzlukların  daha beter  musibetler getirmesi de muhtemeldir. Bu duruma göre, kaybedebilecek  bir saatimiz  bile yoktur. İlâhî bir hiddet ve gayretle  altımız üstümüze gelmeden,yer yarılıp gök üstümüze çökmeden önce  silkinmemiz ve dinimizin yoluna dönmemiz lâzımdır. Bunun için de nerelerde hata  yapmakta olduğumuzu arayıp araştırmamız ve tez elden gerekli tashihleri yapmamız gerekir. Bu   sebeple de  okumak,çok okumak,evde,iş yerinde,yolda elimizde bize dinimizin esaslarını öğretecek, gözlerimizi açacak ,aklımızı başımıza getirecek nefislerimizi  terbiye  edip   kalplerimizi yumuşatacak  türden  sağlam ve kaliteli  kitaplar bulundurmak ve nefes gibi onlarla birlikte soluklamak lazımdır.       

Sayfanın  alt satırında  da şu hadis-i şerif  zikredilmiştir:¨  Hkmet on  cüz’ ( on parça)dır. Dokuz cüz’ü susmakta, kalan bir  cüz’ü de  uzlettedir.” Bu hadis için de şu dipnotu düşmüşüz:” Hikmet ilmî  ve amelî olmak üzere iki kısımdır. İlmî  hikmet uzak görüşlü olmak,eşya ve olayların derinliklerine nüfuz edebilmek,olup bitenlerden ibret almak,tecrübelerden yararlanmak demektir. Amelî hikmet ise,ilim ve akıl ölçülerine göre hareket etmektir. İlmî anlamda en büyük hikmet Allah ve Resûlunun sözleri, amelî planda da  en büyük hikmet Allah ve Resûluna itâattır. Kurân-i Kerimde şöyle buyurulmuştur: “  Allah istediği kimseye hikmet verir. Kime hikmet verilirse,ona büyük bir hayır verilmiş olur.” ( Bakara,269)  Kendi yazdığım bu  ve yukarıdaki   dipnotları  unuttuğum için, gitmeyi çok sevdiğim  kitapçı dükkanlarında bir kitabı açıp bu satırları görseydim,mutlaka o kitabı satın  alıp eve getirirdim.

Sonuç olarak,yüce Rabbimizin zat ve sıfatlarına  doğru bir şekilde iman etmenin de dahil bulunduğu temel inanç esaslarını, ibadet, muâmele ve ahlak düsturlarını, âyet ve hadislerle ilgili soru ve cevapları  ve  tasavvufun  inceliklerini  ima Gazalî gibi  yetkin ve  etkili bir büyük  âlimin  rahle-i tedrisinde öğrenmek,onun kitaplarında okumak   göz ardı edilebilecek  ve kaçırılabilecek  bir fırsat değildir.  

Bir birimize nasihat etmek ve hayra delâlet etmek için bu satırları yazmış olduk. Takdir Allah teâlânın,minnet,hamd ve şükür de O’nun  içindir.

Derlediğimiz Gazalî  Külliyatı şu kitaplardan oluşur: 1-Yeni İhyâu-Ulûmiddin ( dört cilt),2-Parlayan  Nurlar,3-Kalplerin Işığı,4-Dinde Kırk Prensip,5-Tevhid Akîdesinin Esasları,6-İtikatta Orta Yol,7-Âriflerin Yolu,8-Tefekkür Etmek,9-Kur’ân Mücevherleri,10-Ey Oğul,11-Arayanların Bahçesi,12 ve 13- Kimyay-i Saâdet ( iki cilt) ve Ölüm Ötesi ( Bu son iki kitap da  değerli merhum Ali Aslan Hoca  tarafından çevrilmiştir.)


ISBN No: Yayın Yılı: 2011 Sayfa Sayısı:7150 Ebat:13,5 X 19,5 Dili:Türkçe Kağıt Kalitesi:Kitap Kağıdı Kapak Türü:Katon Kapak Temin Süresi:2

Çevirmen:
Abdulhalik Duram & Ali Arslan


Tek Çekim Fiyat: 180 TL

BankAsya
VadeTaksitFiyat
2 90 180
4 47,01 188,05
6 30 180
8 24,34 194,72
10 19,82 198,16
12 16,78 201,42


Yukarıda ki Ürünü Alanlar Bu Kitaplarlada İlgilendi

Abdülhadi Sıddık
Satış Fiyatı:
7,56 TL

İndirimli Fiyatı:
5,67 TL 25%
(KDV Dahil)

Eşrefoğlu Rumi
Satış Fiyatı:
32,4 TL

İndirimli Fiyatı:
21,06 TL 35%
(KDV Dahil)


Satış Fiyatı:
17 TL

İndirimli Fiyatı:
14,28 TL 16%
(KDV Dahil)

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Satış Fiyatı:
17 TL

İndirimli Fiyatı:
13,26 TL 22%
(KDV Dahil)

Doç. Dr. İsmail Karagöz
Satış Fiyatı:
25 TL

İndirimli Fiyatı:
23,75 TL 5%
(KDV Dahil)


Yazarın Diğer Eserleri

İmam Gazali
Satış Fiyatı:
43,2 TL

İndirimli Fiyatı:
25,92 TL 40%
(KDV Dahil)

İmam Gazali
Satış Fiyatı:
15,12 TL

İndirimli Fiyatı:
9,07 TL 40%
(KDV Dahil)

İmam Gazali
Satış Fiyatı:
4,32 TL

İndirimli Fiyatı:
2,59 TL 40%
(KDV Dahil)

İmam Gazali
Satış Fiyatı:
10,8 TL

İndirimli Fiyatı:
6,48 TL 40%
(KDV Dahil)

İmam Gazali
Satış Fiyatı:
5,4 TL

İndirimli Fiyatı:
3,24 TL 40%
(KDV Dahil)

Hata Bildir: Sayfamızda karşılaştığınız hataları, yazım yanlışlarını ve önerilerinizi bize iletmek için, Lütfen tıklayınız.
Sisteme Giriş

Sepet
Sepetinizde şu an için ürün yok.

Sepetim

Sitemiz 128 bit Rapid SSL sertifikası ile korunmaktadır.
www.hikmetkitap.com
Hikmet Neşriyat Dağıtım San. Tic. ve Ltd. Şti.
Sümer Mah. 24. Sok. No:13 Zeytinburnu / İstanbul
Fax:0212 4153335 Tel: 0212 415 2241 Pbx

hikmetkitap.com sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları hikmetkitap.com'a aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Copyright © 2009 | Tüm Hakları Saklı